INFORMACJE OŚWIATOWE

LAPTOPY dla błędowskich szkół

W czasie roboczego spotkania z dyrektorami szkół, Wójt Gminy Mirosław Jakubczak przekazał komputery zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.

Sprzęt w ilości 18 szt. notebooków z oprogramowaniem o wartości 59 107,15 zł został przeznaczony do zdalnej nauki i pracy uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu i Wilkowie.

Posiłek w szkole
i w domu

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 7 marca 2019 roku z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostaną objęte wsparciem finansowym, wraz z wysokością tego wsparcia.

Wśród  szkół objętych wsparciem znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Panka w Wilkowie. Wartość dofinansowania wynosi 64.000 zł, wkład własny Gminy – 16.000 zł. Środki w kwocie 80.000 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.

Zdalna
Szkoła Plus

 
Gmina Błędów znajduje się na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Projekt obejmuje zakup 16 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Wysokość dofinansowania w ramach Programu Zdalna Szkoła + wynosi 54 996,00 zł.

Kategoria: