Wójt z absolutorium

Podczas sesji Rady Gminy Belsk Duży, która odbyła się w dniu 19 sierpnia 2020 roku Wójt Władysław Piątkowski złożył pełne sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2019. Zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Radni debatowali także nad Raportem o stanie Gminy za poprzedni rok. Wysłuchano sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ BELMED za 2019. Wniosek o udzielenie absolutorium złożyła Komisja Rewizyjna, a Rada Gminy po zapoznaniu się i jego rozpatrzeniu jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi.

Gratulacje włodarzowi gminy składali w imieniu rady, jej przewodniczący Bogusław Sikorski oraz wiceprzewodniczący radni Ewa Maciak i Zbigniew Byrski. Wójt Władysław Piątkowski na zakończenie w krótkim wystąpieniu podziękował radnym, sołtysom i pracownikom gminy za działania na rzecz rozwoju Gminy Belsk Duży.

 

Urząd Gminy Belsk Duży

E. Tomasiak 

Kategoria: