Sesja Rady Miejskiej w Grójcu

W poniedziałek 21 grudnia 2020 r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Grójcu. W posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz z uwagi na bezpieczeństwo radnych, pracowników urzędu sesja odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem systemu e-Sesja, umożliwiającego zdalną dyskusję i głosowanie.

Jednym z najważniejszych punktów poniedziałkowych obrad było uchwalenie budżetu Gminy Grójec na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021-2031. Po przedstawienie projektów uchwał przez Panią Skarbnik Mariolę Komorowską radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu.

Na przyszły rok zaplanowanych jest 39 zadań inwestycyjnych na kwotę 6.797.680,80 zł. Dochody na 2021 rok wyniosą 140.802.718,00 zł, a wydatki 154.736.823,87 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.934.105,87 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1.934.105,87 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 12 mln zł.

Na wniosek radnych burmistrz dokonał autopoprawki i wprowadził do planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Grójec na 2021 rok środki w wysokości 2 mln zł, tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań na drogach powiatowych. Pierwszym jest przebudowa ulicy Poświętne w Grójcu, a drugim budowa drogi powiatowej 1656W Grójec-Miedzechów na odcinku o łącznej długości 1980,00 mb w miejscowości Kociszew. Zwiększony o 2 mln zł deficyt zostanie pokryty z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę.

W dalszej części sesji podjęte zostały uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031, zwolnienia samorządowych zakładów budżetowych z obowiązku wpłaty do budżetu gminy Grójec nadwyżki środków obrotowych, określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu oraz Grójeckiego Ośrodka Sportu "Mazowsze" na 2021 rok, sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Lesznowola na rzecz użytkownika wieczystego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, utworzenia "Klubu Senior +" w Grójcu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności. Uchwalony został także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Radni jednogłośnie zatwierdzili plany pracy Rady Miejskiej w Grójcu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2021.

W trakcie obrad radni zapoznali się z również z informacją na temat przeprowadzonej kontroli w Grójeckiej Spółce Komunalnej.

Na zakończenie poniedziałkowych obrad złożyłem wszystkim uczestnikom sesji oraz mieszkańcom Gminy Grójec świąteczne życzenia.

Karol Biedrzycki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu

Kategoria: