Radni przeciw lądowisku w Słomczynie. 19 radnych za uchwałą, 2 wstrzymało się od głosu

W poniedziałek Rada Miejska w Grójcu podjęła uchwałę „w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego lokalizacji lądowiska w Słomczynie”. W uzasadnieniu do podjętej uchwały zawarto między innymi „Stanowisko Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.04.2021 roku w sprawie lokalizacji lądowiska w Słomczynie. Rada Miejska w Grójcu pragnie wyrazić swoją dezaprobatę co do lokalizacji lądowiska w Słomczynie. W naszej ocenie lokalizacja lądowiska będzie powodować konflikty społeczne z powodu nadmiernego hałasu. Dla mieszkańców miejscowości Słomczyn, Mięsy, Janówek, Marianów, Żyrówek, Lisówek, Maciejowice lądowisko będzie zakłócało ich komfort i jakość życia”.

 

Poniżej treść uchwały i uzasadnienie:

 

UCHWAŁA NR XXXIV/.. /21
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego lokalizacji lądowiska w Słomczynie.  
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 roku poz.713), Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej w Grójcu dotyczące lokalizacji lądowiska w Słomczynie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu do przesłania niniejszego stanowiska:
1) Prezesowi Rady Ministrów.
2) Ministrowi Infrastruktury.
3)    Ministrowi Obrony Narodowej.
4)    Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
5)    Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
6)    Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.
7) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
8) Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik Nr 1 do uchwały nr ….. 
Rady Miejskiej w Grójcu

 

Stanowisko Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.04.2021 roku w sprawie lokalizacji lądowiska w Słomczynie.
Rada Miejska w Grójcu pragnie wyrazić swoją dezaprobatę co do lokalizacji lądowiska w Słomczynie.
W naszej ocenie lokalizacja lądowiska będzie powodować konflikty społeczne z powodu nadmiernego hałasu. Dla mieszkańców miejscowości Słomczyn, Mięsy,
Janówek, Marianów, Żyrówek, Lisówek, Maciejowice lądowisko będzie zakłócało ich komfort i jakość życia.
Z informacji uzyskanych od Prezesa Just Fly Sp. z o.o. wiemy, iż na lądowisku będzie wykonywanych miesięcznie od 1000 do 1500 operacji. Wiąże się to z bardzo dużą ilością lotów, w szczególności startu samolotów i wznoszeniem się ich, a następnie lądowań. Poza samolotami ultralekkimi w przestrzeni powietrznej pojawią się samoloty certyfikowane, helikoptery, wiatrakowce, szybowce, motolotnie oraz samoloty szkolno-treningowe. Takie natężenie lotów będzie generowało dodatkowy hałas dla otoczenia. Mieszkańcy, którzy osiedlili się lub wybudowali domy w tej okolicy planowali życie na uboczu, w ciszy i spokoju, a lądowisko zdecydowanie pogorszy ich warunki.
Budowa lądowiska negatywnie wpłynie na żyjące w pobliskich lasach zwierzęta oraz ptaki, które zostaną wypłoszone przez huk silników.
Zarówno w naszej jak i mieszkańców gminy ocenie, kolejnym negatywnym czynnikiem niewątpliwie będzie spadek wartości nieruchomości znajdujących się na terenie wsi, gdyż potencjalni nabywcy zrezygnują z ich kupna z uwagi na funkcjonujące lądowisko.  Dużym zagrożeniem dla mieszkańców Słomczyna mogą być szkolenia lotnicze. Mieszkańcy obawiają się, że podczas takich lotów może dojść do katastrofy lotniczej.
Pragniemy również zaznaczyć, iż w sąsiedztwie lądowiska znajduje się jednostka wojskowa, która może negatywnie wpływać na szkolenia prowadzone na lądowisku i bezpieczeństwo lotów.
Mając na uwadze dobro mieszkańców naszej gminy radni Rady Miejskiej w Grójcu sprzeciwiają się powstaniu oraz funkcjonowaniu lądowiska w miejscowości Słomczyn.

Uzasadnienie

Zgodnie z Art. 18. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Rada Miejska w Grójcu podejmuje stanowisko w związku licznymi protestami mieszkańców naszej gminy w sprawie usytuowania lądowiska w Słomczynie.
W naszej ocenie taki rodzaj działalności nie jest do końca zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Grójcu nr XLVI/367/09 z dnia 31.08.2009 roku w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Słomczyn. Przyjęcie przez Radę Miejską w Grójcu stanowiska w sprawie lądowiska, to przyłączenie się do głosu mieszkańców Gminy Grójec podnoszących problem lokalizacji lądowiska w ich najbliższym otoczeniu.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sprawę lądowiska opisaliśmy jako pierwsi w artykule: Lotnisko w Słomczynie? Mieszkańcy protestują!

RED.

 

Kategoria: