Wójt Gminy Jasieniec z pełnym zaufaniem Rady Gminy

Radni Gminy Jasieniec jednogłośnie udzielili wójt Marcie Cytryńskiej wotum zaufania oraz absolutorium.
Oba głosowania poprzedziła debata nad Raportem o stanie gminy, który jest podstawą do udzielenia Wójtowi wotum zaufania. Dokument ten przedstawia zbiorczo główne sfery z zakresu działania gminy, a także szereg danych, statystyk, informacji i przykładów związanych z funkcjonowaniem samorządu.
Ponadto, po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni - również jednogłośnie - udzielili wójt Marcie Cytryńskiej absolutorium za realizację budżetu gminy w 2020 roku.

SW

 

Raz jeszcze dziękuję wszystkim Radnym i Sołtysom za owocną współpracę i ich realne przyczynienie się do dokonującego się na naszych oczach, powszechnie zauważalnego przez licznych obserwatorów, szybkiego rozwoju Gminy Jasieniec. Dziękuję też wszystkim osobom oraz podmiotom współpracującym z naszą gminą i jednocześnie aktywnie nas wspierającymi.
Swoje wyrazy wdzięczności kieruje też wobec wszystkich pracowników Urzędu Gminy Jasieniec i innych jednostek organizacyjnych. To zaufanie jest także Ich wielką zasługą. Bo RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Razem tworzymy niezmiennie zgraną drużynę, potrafiącą, w merytoryczny sposób, wypracowywać możliwie najlepsze rozwiązania dla Gminy Jasieniec. Dostarcza mi to na co dzień bezcennej energii i ogromnej satysfakcji z naszej pracy na rzecz Mieszkańców.

Wójt Gminy Jasieniec

Marta Cytryńska

 

 

Kategoria: