Sesja Rady Miejskiej w Grójcu

W poniedziałek 25 października 2021 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Grójcu. W posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21.
Podczas poniedziałkowej sesji podjęte zostały uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Gminy Grójec na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031, zmiany uchwały nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 roku, przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej wycinki drzew przed Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu, rozpatrzenia skargi z dnia 16 sierpnia 2021r., przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, zmiany uchwały nr XXVI/233/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2020r., ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Juliusza Słowackiego w Grójcu, wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu o powierzchni 106m2 położonego w mieście Grójec, oddania w dzierżawę w latach 2022-2024 nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Grójec, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2022-2030, uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
W trakcie obrad radni zapoznali się z również z informacjami o złożonych wnioskach do budżetu Gminy Grójec na rok 2022, a także o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.
W dalszej części sesji odczytane zostały pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej, a także omówione bieżące sprawy i problemy w gminie.
W mojej ocenie ważnym punktem poniedziałkowej sesji niewątpliwie było przyjęcie przez radnych Rady Miejskiej w Grójcu stanowiska dotyczącego planowanej wycinki drzew przed Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1 im. Gabriela Narutowicza w Grójcu.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Grójcu

Kategoria: